leetcode35-搜索插入位置

leetcode35-搜索插入位置

一、题目

题目原地址-搜索插入位置

给定一个排序数组和一个目标值,在数组中找到目标值,并返回其索引。如果目标值不存在于数组中,返回它将会被按顺序插入的位置。

你可以假设数组中无重复元素

示例 1:

输入: [1,3,5,6], 5
输出: 2
示例 2:

输入: [1,3,5,6], 2
输出: 1
示例 3:

输入: [1,3,5,6], 7
输出: 4
示例 4:

输入: [1,3,5,6], 0
输出: 0

二、解题

整体还是利用二分法,

 • 如果包含改元素,而查到相同元素位置即可;
 • 如果没包含元素,
  • 当二分法的前后指针相遇,相遇的当前位置附近就是点
  • 如果相遇点 val 比 target 小,插入点就是相遇点的后一位。
  • 如果相遇点 val 比 target 大,插入点就是相遇点的位置,后面的元素向后挪。
public class Solution {
  public int searchInsert(int[] nums, int target) {
    if (nums.length == 0) {
      return 0;
    }
    int start = 0;
    int end = nums.length - 1;
    //找指针相遇点
    while (start < end) {
      int mid = (start + end) / 2;
      if (nums[mid] == target) {
        return mid;
      } else if (nums[mid] < target) {
        start = mid + 1;
      } else {
        end = mid - 1;
      }
    }
    //相遇点与target比较大小
    if (nums[start] >= target) {
      return start;
    }else {
      return start + 1;
    }
  }
}

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注